Areál snů zákupy

Místo, kde si splníte každé své přání

Výsledky rallycross

Výsledky závodů Rallycross 2019 zde

Mapka areálu

NOVĚ PŘIDÁNA MAPA AREÁLU

Autoservis AAA Mercedes

 

Kavárna u Babičky

Dovolujeme si Vás pozvat do kavárny u Babičky v Lindavě!

Děkujeme za amatérské video z rallycrossu, který se konal 22.9.2018.

Ke shlédnutí zde : https://www.youtube.com/watch?v=5_189aLFQrI&feature=share

PRAVIDLA a TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO RALLYCROSS

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek k pravidlům platné pro závod "DVOUHODINOVKA AUTOCROSS 2019"

        1. Každý řidič musí sledovat všechny traťové komisaře a vyvěšení vlajek během závodu ,pokud nebude bude potrestán trestnými body a opakovaně vyloučen.
2. Při neprůjezdnosti tratě ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ! Při porušení vyloučení ze zavodu.
3. Pokud bude vyvěšena červená vlajka, jezdec neprodleně zastaví a zůstane stát na místě.
§ Závod je zastaven, časomíra také – vyčká se na restart závodu. Zavodníci zůstanou stát v tom pořadí za sebou, jak dojeli.
4. Každý tým si zajistí kolem trati „pomocníky“ s reflexní vestou, kteří budou nápomocni svému vozu v případě nehody nebo poruchy (při kolostřešní kombinaci apod.).
5. Pokud auto uvízne na trati, vozidlo bude odtaženo za plného provozu závodu. Z toho důvodu musí mít každé vozidlo tažné oko vpředu a na něm dostatečně dimenzované tažné lano, případně 5t kurtu, která bude protažena během závodu do vozidla, aby řidič nemusel vylézt z vozu, ostatní řidiči budou projíždět okolo odtahovaného vozu po jednom za sebou a s maximální opatrností, absolutní zákaz v tomto místě předjíždet!
6. Na jedno vozidlo se můžou přihlásit maximálně dva jezdci, střídání je libovolné.
7. Doporučen 2kg práškový hasicí přístroj pevně upevněný ve vozidle pro případ požáru tak, aby v případě potřeby ho mohl odejmout a použít i dozor na trati.
Trať:
1. Autocrossový okruh bude prodloužen až přes spodní trať na „demoliční derby“.
2. Během závodu bude absolutní zákaz přecházení/přejíždění přes trať v místě přejezdu z „horní“ tratě na „spodní“ (přes asfalt).
3. Start bude ve spodní části trati.
4. Cíl bude na horní části trati, kde je standardně start/cíl na Autocross Cup.
5.  V místě průjezdu cílem bude trať zúžena na průjezd jednoho vozidla, v místě zúžení bude sjezd/výjezd do depa.
6. Opětovný výjezd z depa na trať pouze na pokyn pořadatele zelenou vlajkou.
7. Tato upravená pravidla nejsou buzerací zavodníků, ale snažíme se předejit jakékoliv kolizi či zranění. Je to v zájmu Vaší bezpečnosti, proto věřime, že je všichni budou dodržovat i v zájmu kolegiality.
Start:
1. Skupina - 10:00
2. Skupina 13:00
Pauza 12 - 13
Finále 15:30, na 10 minut pouze na krátké trati.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro závodní auta bez rámů i s rámy

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou nebo celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny.

2. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.

3. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec.

4. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů, sportovních komisařů, technických komisařů, případně dalších pověřených osob. A to i jeho doprovod.

5. Testování vozidel je dovoleno jen na závodní trati po dohodě s pořadatelem závodu, jizda mimo závodní tratě je zakázána pod podmínkou vyloučení ze závodu.

 

II. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU :

Sobota :

8:00 - 8:45 Přihlášky, přejímky, trénink
8:45 - 9:00 Rozprava s jezdci
9:15 - 10:30 1. rozjíždka
10:45 - 12:00 2. rozjíždka
12:00 - 12:30 Pauza na oběd
12:30 - 13:45 3. rozjížďka
14:00 - 15:15 4. rozjíždka
15:30 - 16:00 Semifinále B+A
16:15 - 16:45 Finále Junioři a ženy
17:00 - 17:30 Finále
18:00 Vyhlášení výsledků

Změna v harmonogramu vyhrazena

 

III. JEZDEC

1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil (po dohodě možnost výjimky).

2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení příspěvku a absolvování administrativní a technické přejímky.

3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly může být ze závodu vyloučen.

4. Pokud chtějí jezdit dva jezdci na stejném stroji, musí mít každy svou přihlášku.

5. Povinná výbava jezdce: kombinéza nebo oděv z odolného materiálu, přilba schválená pro provoz na pozemních komunikacích, rukavice, pevná obuv, reflexní vesta s číslem vozu.

6. Jezdec musí mít na sobě minimální povinnou výbavu a řádně zapnutou bezpečnostní helmu, upevněné bezpečností pásy v době od postavení na startovní rošt až po dojetí do cíle. Odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa a to pouze v případě, že vozidlo stojí a je zamezeno jeho svévolnému rozjetí. Pokud opouští trať opětovným rozjetím (např. po vyproštění), musí mít na sobě opět minimální povinnou výbavu.

7. V celém závodním areálu je vždy zakázáno vozit v závodním voze další osobu !

8. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.

9. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti před odjezdem z areálu závodiště.

 

POZOR! Upozorňujeme závodníky, že jsou dle pravidel povinni mít pod každým vozidlem v parkovišti závodních strojů (v depu), vaničku pod motorem!!! Je to podmínka přihlášení do závodu!!!

 

IV. STARTOVNÉ

1. Příspěvek za každé startující auto činí 1000 Kč.

2. Startovné propadá ve prospěch pořadatelů nedostaví-li se jezdec na start, při odstoupení ze závodu nebo při poruše vozu.

 

V. STARTOVNÍ ČÍSLA

1. Podmínkou startovacího vozidla je označení vozidla čísly ze dvou stran. „Áčková“ cedule s číslem na streše vozu 25X25 cm, která bude vyhotovena z plechu.

 

VI. TECNICKÉ PŘEJÍMKY

1. Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.

2. Přejímky se účastní povinně jezdec + maximálně jeden mechanik (dobrovolně).

3. Jezdec se přejímky účastní včetně povinného vybavení.

4. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku.

5. Vozidlo, které neprojde technickou přejímkou a jeho závady jsou odstranitelné, může do doby ukončení volných tréninků požádat o zopakování technické přejímky.

 

VII. PRAVIDLA JÍZDY

1. Snaha o úmyslný kontakt s vozidlem soupeře za účelem jeho přetočení, popř. vytlačení z tratě je zakázána, dále náraz na řidičovi dveře a bude trestána vyloučením ze závodu.

2. Během soutěžní jízdy je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího nebo stojícího.

3. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.

4. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů.

5. V případě poruchy vozidla, pokud je to možné, zajet mimo trať.

6. Při poruše vozidla okamžitě zapnout světla na střeše vozu a vyčkat bez vystupování na odtahové vozidlo. Opustit vůz může pouze se souhlasem traťového komisaře.

7. Vozidlo nesmí být opravováno na trati. V případě jakékoliv poruchy řidič vyčká na odtažení vozidla do depa.

8. Jezdec nesmí za jízdy otevírat dveře. Pokud jsou jakékoli boční dveře poškozeny a nedrží zavřené, musí okamžitě ukončit jízdu a opustit trať. Při zakrytí výhledu otevřenou přední kapotou je jezdec povinen okamžitě bezpečně odstavit vozidlo mimo trať.

9. "Oplácení" se trestá okamžitou diskvalifikací ze závodu. To platí i na úmyslný náraz do dveří u řidiče.

10. Počet rozjížděk a počet startujících vozů v jednotlivých rozjížďkách určuje ředitel závodu v daný den konání závodu.

 

VIII. POSTIHY

1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap.VI.: napomenutí, vyloučení z rozjížďky, vyloučení ze závodu.

2. Zkrácení tratě, kdy jezdci vznikla výhoda – vyloučení ze závodu.

O postihu vždy rozhoduje pořadatel !!!

 

VLAJKOVÁ SIGNALIZACE :

Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, platí zákaz předjíždění od místa signalizace až k místu nehody.

Červená vlajka = zastavení závodu.

Černá vlajka = vyloučení jezdce z dané jízdy. Ten je povinen neprodleně opustit trať výjezdem do depa. Pokračování v jízdě = diskvalifikace.

Šachovnicová vlajka = cíl jízdy pro všechny jezdce na trati.

Odtahové vozidlo vybavené majáky bude při manipulaci na trati maximálně respektováno a nesmí být ohrožováno ani omezováno.

 
 

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vozidlo nesmí mít:

Skleněné a plastové díly, které jsou tříštitelné, zadní světla, která byla konstrukčně vyrobena na vozidle. Přední blinkry, pokud nejsou součástí reflektoru. Výjimkou je přední sklo, které může být nahrazeno sítí. Vozidlo nesmí mít žádné ostré hrany, viditelně navařené výztuhy. Jákekoliv venkovní úpravy nesmí přesahovat obrys vozidla.

Osvětlení vozidla: zadní osvětlení vozidla bude provedeno v horní části pod střechou, dvěma červenými koncovými světly a minimálně jedním brzdovým červeným světlem. Na střeše vozu bude osvětlení tabulky s číslem, a to z obou stran. V pravém předním rohu střechy bude oranžové blikající světlo nezávisle spínané od řidiče, které v případě poruchy bude fungovat jako žádost o odtažení vozu. Přední světla musí být na autě umístěna a mohou být použita sériová. Mohou být doplněna dálkovými světly v přední části vozu, nebo na rampě střechy.

2. Z důvodů bezpečnosti budou ve vozidle maximálně dvě sedadla s opěrkou hlavy.

3. Vozidlo musí být na boku řidiče vybaveno sítí nebo sklem polepeném bezpečnostní fólií.

4. Přední okno musí být původní nebo nahrazeno jiným, ale řádně připevněným, či sítí. Pokud je nahrazeno sítí je třeba, aby byl řidič opatřen přilbou se štítem nebo brýlemi.

5. Vozidlo musí být také vybaveno bezpečnostními pasy a řádně připevněnou baterií. Na kapotě vozu bude viditelně připevněný bateriová spínač pro odpojení baterie.

6. Po dohodě se závodníky povoleny pneumatiky jakéhokoliv druhu včetně autokrosových a zakázaná jsou kola s hřeby či řetězy.

7. Vozidlo může být vybaveno bezpečnostním rámem za sedadlem řidiče napříč vozem, od střechy k protilehlému prahu (doporučujeme i rám od Ačkového sloupku k Béčkovému – na straně řidiče). Řádně upevněna ochranná vzpěra, mezi dveřmi u řidiče a řidičem, když je ve voze sedačka pro spolujezdce, tak to také platí na druhé straně automobilu. Každý vůz musí být vybaven hasícím přístrojem pevně upevněným uvnitř vozu. Pokud bude ve vozidle rezerva, musí být pevně upevněna ke konstrukci vozu.

8. Účastníci závodu jsou povinni svým podpisem stvrdit souhlas s přečtením a akceptováním pravidel určených pořadatelem.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo na místě pravidla upravit či doplnit.

10. Protest: - protest se podává řediteli závodu s poplatkem 500 Kč, který se v případě uznaného protestu vrací navrhovateli protestu. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

Podaný protest projednává komise složená z ředitele závodu, startmarshalla a traťového komisaře daného úseku, ve kterém se projednávaná skutečnost udála.

O výsledku protestu informuje ředitel závodu.

11. Pořadatel neodpovídá účastníkům závodu za škody na majetku a újmy na zdraví, újmy na zdraví s trvalými následky nebo úmrtí v průběhu závodů zaviněné jakoukoliv událostí, všichni účastníci závodů se účastní na vlastní nebezpečí!!!

12. O výsledku závodu rozhoduje maximální počet ujetých kol.

Z důvodu bezpečnosti provozu při závodě musí všichni účastníci pořádané akce dodržovat tato pravidla.

Po celou dobu závodu a jednotlivých rozjížděk smí být přítomen u vozu pouze řidič.

 

 

 

Pořadatel: arealsnu Zákupy